Atnaujintas MTEPI priemonių kvietimas „Smartinvest LT+“

Nuo rugsėjo 27 d. vėl atnaujintas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ Nr. 3

20210922_kvietimas_Nr_3_SMARTINVEST LT+_V2.pdf (lvpa.lt)

Kvietimo pabaiga: 2021 m. spalio 27 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 20 000 000 Eur.

Priemonės tikslas –  pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus..

Remiama veikla:
1) tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2) tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.

Tinkami pareiškėjai  –  užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Partneriai:
– Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;

10.1. tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;

– Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai partneriai negalimi.
10.2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.

Didžiausia galima finansavimo suma:
Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 4 500 000 Eur (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių eurų).

Daugiau informacijos: [Spausti čia]